Hem » Grupputveckling med GDQ

Grupputveckling med GDQ

av Michael Törnblom

Hur är det med arbetsgrupperna i ditt företag i dag? Fungerar allt smidigt, är de effektiva och produktiva? Ja, detta är några av frågorna som GDQ kan reda ut. För handen på hjärtat visst vore det bra att veta om de presterar på topp och om det finns utrymme för förbättringar. Så varför inte ta pulsen på företagets grupputveckling och ta grupperna till superproduktiva team. Då kan jag varmt rekommendera dig att använda GDQ. Tänkbara kandidater för mätinstrumentet är ledningsgrupper, projektgrupper, styrgrupper och andra samarbetande grupper med gemensamma mål och syften. Modellen som GDQ bygger på används bl.a. av Försvarsmakten och ryms i UGL 2012.

GDQ står för Group Development Questionnaire och är ett statistiskt reliabelt instrument för att mäta hur grupper fungerar, utvecklat av Dr. Susan Wheelan vid Temple University, Philadelphia, USA. Syftet med GDQ är att stödja arbetsgrupper i att utvecklas och nå sina gemensamma mål på ett effektivt sätt. GDQ baseras på den integrerade modellen om gruppers utveckling (The Integrative Model och Group Development), IMGD. Testet ger en bild av gruppens effektivitet och produktivitet jämfört med ett stort antal andra grupper. GDQ visar på vilka frågor gruppen behöver arbeta med för att utvecklas. Resultaten handlar om gruppen som helhet, inte om enskilda individer. Fokus ligger på att gruppen tar ett gemensamt ansvar för sin utveckling. Ansvar som delas av ledare och medarbetare.

FYRA FASER

GDQ är en vetenskapligt validerad modell som visar vilka hinder och frågor som gruppen behöver arbeta med för att komma vidare till nästa utvecklingsfas. En grupp kan befinna sig i flera faser samtidig men de har oftast sin tyngdpunkt i en. Här kommer en snabbgenomgång av de olika faserna.

Fas 1, Tillhörighet och trygghet. Här finner du ofta en brist på struktur och organisation, mål och roller är oklara. Många medlemmar söker trygghet och acceptans. De är beroende av ledarskap och vill ha tydliga direktiv. Ledaren ses som välvillig och kompetent. Artig och försiktig kommunikation och ett minimum av öppna konflikter

Fas 2, Opposition och konflikt. Med en ökande trygghet tillåts olikheter men även ifrågasättande och konflikter frodas. Konkurrens och missnöje kan uppstå och man utmanar varandra och ledaren. Arbete med att klargöra mål och roller påbörjas.

Fas 3, Tillit och struktur. Struktur och en ökad klarhet om mål och roller skapas. Olikheter och funktionella avvikelser tillåts. Medlemmarna samarbetar och tillit ökar. Ledarens roll blir mindre direktiv och mer konsultativ. Mer flexibel och uppgiftsinriktad kommunikation. Konflikter förekommer men hanteras och är mindre hotfulla.

Fas 4, Arbete och produktivitet. Målet är gemensamt och delas av alla. Roller och uppgifter är tydliga och fördelas efter kompetens. Öppen kommunikationsstil, uppgiftsstyrd, alla känner sig sedda och hörda. Nu arbetar alla effektivt och bildar även fritt subgrupper för att överkomma hinder. Högt engagemang och trivsel präglar arbetet. Gruppen blir mindre beroende av ledaren och han kan ta en mindre framträdande roll och vara en effektiv gruppmedlem.

I fas 1 räknar man med att gruppen bara arbetar effektivt ca 25-30 % av tiden medan en fas 4 grupp arbetar effektivt mer än 80 % av arbetstiden. Vinsterna kan alltså bli mycket stora med små förändringar och kanske den största vinsten blir att individerna blir tryggare och mår bättre. Otrygga människor fokuserar främst på sig själv och inte på arbetet. Hållbara medarbetare är viktigt för alla idag och Susan Wheelans forskning visar att företag som befann sig i de senare utvecklingsfaserna, fick högre skattningar på kundservice, skapade mer intäkter och genomförde sitt arbete snabbare. I Sverige visar forskning att många grupper stannar i de första två faserna och aldrig når de effektiva faserna tre och fyra. Detta helt i onödan när det finns sådana effektiva hjälpmedel som GDQ.

HUR DET FUNGERAR

Äntligen kommer vi till den del som kanske ändå är mest intressant. Hur fungerar det? Det fungerar så att gruppens deltagare besvarar på 60 frågor individuellt via en webbenkät eller en klassik pappersenkät, beroende på vad som är effektivast eller applicerbart för gruppen. Frågorna tar cirka 30 minuter att svara på.

SLUTRAPPORT

Svaren sammanställs och analyseras och du får en rapport på flera utvecklingsområden bland annat: Tillhörighet, trygghet, ledarberoende, struktur, negativa känslor, konflikter, kultur, värderingar, normer, effektiv organisation m.fl. Genomgången tar ca 2-3 timmar av certifierad GDQ konsult. För bästa resultat är det viktigt att alla deltagare i gruppen är med vid den slutliga genomgången.

GDQ visar på vilka hinder som står i vägen och vilka områden som behöver förbättras för att gruppen ska bli effektivare och mer produktiv. Testet ger dig inte övningar eller handlingsplaner för hur det arbetet ska gå till, för det behöver ni en erfaren ledare eller en duktig konsult till hjälp. GDQ fungerar alldeles utmärkt som en förstudie inför en grupps längre utvecklingsarbete eller ett utmärkt verktyg för inventering av en grupps effektivitet och produktivitet.

Related Articles